David Roesel

Náhodný obrázek z cest.
Dungeness Spit, WA, USA

Výzkum

Ve svém výzkumu se zajímám o vodu a hledám jak využívat její všudypřítomnost ke zkoumání dynamického chování biologických procesů. Za tímhle účelem vyvíjím nové mikroskopické metody: navrhuji a stavím mikroskopy, automatizuji hardware pro rychlé a efektivní snímání a píšu software, který zpracovává a analyzuje nasnímaná data.

Odkazy

ORCID
Google Scholar

Diplomová práce

Téma: Měření vlastností ZnO nanotyček pomocí C-AFM na UFE
Vedoucí práce: Ing. Jan Grym Ph.D.

V rámci diplomové práce jsem se na Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR (link) věnoval zkoumání vlastností ZnO nanotyček jako student ve skupině zabývající se přípravou a charakterizací nanomateriálů.

Naším hlavním cílem bylo změřit pomocí vodivostního AFM a vlastní elektroniky V-A charakteristiky volně stojících ZnO nanotyček narostlých za různých podmínek několika metodami. Součástí výzkumu byl i vývoj vlastního měřícího softwaru s grafickým rozhraním pro přístroj KEITHLEY 237 pomocí Python 3.5, QT 5.7 a knihovny pyVISA.

Výzkum ZnO nanotyček je důležitý pro široké spektrum aplikací jako jsou biosensory, solární články a piezoelektrické nanogenerátory. Více informací o tomto projektu najdete (v angličtině) na posteru z letní školy Devět Skal, který je k dispozici PDF zde.

Snímek ZnO nanotyček v SEM.

ZnO nanotyčky - SEM snímek.

Snímek ZnO nanotyček v AFM.

ZnO nanotyčky - AFM snímek.

Bakalářská práce

Téma: Příprava nanočástic pomocí iontových implantací
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Škereň Ph.D.

V létě 2015 jsem na FJFI ČVUT pod katedrou fyzikální elektroniky úspěšně obhájil bakalářskou práci. Jejím předmětem je příprava nanočástic zapuštěných do materiálu pomocí iontových implantací. Obsahuje rešerši zaměřenou na metodu iontové implantace, její parametry a možnosti využití pro tvorbu nanokompozitů. Věnuje se také různým způsobům charakterizace takto vytvořených vzorků.

Experimentální část práce se zaměřuje na přípravu stříbrných nanočástic ve skle pomocí iontového implantátoru na KFE. Využité metody zahrnují přímou implantaci stříbra do skla, implantaci odrazem a implantaci skrz krycí vrstvu. Vytvořené vzorky byly analyzovány pomocí SEM, AFM, obrazové analýzy a absorpční spektroskopie.

Zapuštěné nanočástice stříbra ve skle.

Zapuštěné nanočástice stříbra ve skle.